De begeleiding is gericht op de volgende domeinen:

Persoonlijke verzorging

Onderzoeken of cliënt voldoende vaardigheden heeft op dit terrein (persoonlijke verzorging, voeding, medicatie, leefstijl) Indien nodig: aanleren van vaardigheden op dit gebied. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Financiën

Cliënt ondersteunen bij het regelen van een inkomen. Cliënt inzicht geven in uitgavepatroon en motiveren tot verstandig beheer. Dit monitoren totdat bemoeienis niet meer nodig is. Ondersteunen van de cliënt bij alle financieel-administratieve handelingen, varierend van het aangaan van een leerproces met de cliënt tot regelen van budgetbeheer, schuldenaflossing of bewindvoering. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Indien nodig budgetbeheer en/of bewindvoering mede regelen.

Dagbesteding

Onderzoeken of cliënt voldoende werknemersvaardigheden heeft. De dagbesteding sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de cliënt. De dagbesteding stimuleert en daagt de cliënt uit tot zelfontplooiing en groei. Aanleren van vaardigheden gericht op werk of vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft minimaal de vaardigheden op dit gebied. Onderzoeken of cliënt in aanmerking komt voor scholing. De scholing sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de cliënt. De scholing stimuleert en daagt de cliënt uit tot zelfontplooiing en groei.

Huisvesting

Met cliënt en behulp van ketenpartners onderzoeken welke huisvesting passend is bij de problematiek van de cliënt.

Huiselijke relaties

Cliënt inzicht geven in de manier van omgaan van hemzelf, andere cliënten en betrokken derden. Spiegelen. Ondersteunen in het respectvol, verantwoord omgaan met elkaar, grenzen stellen. Bij zwaardere problematiek met de cliënt zoeken naar professionele ondersteuning en dit realiseren. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Geestelijke gezondheid

Samen met de cliënt streven naar een acceptatie van de psychische beperkingen, Het realiseren van adequate behandeling en/of professioneel vangnet. Met de cliënt het belang van de voorgeschreven medicatie bespreken, opzoeken, navragen. Met de cliënt een signaleringsplan maken hoe te handelen bij verergering psychische problematiek. Cliënt ondersteunen in het uitspreken van vragen, wensen op het gebied van een realistische leefwijze in relatie tot de psychische problematiek bij betrokken behandelaars of organisaties. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Lichamelijke gezondheid

Met de cliënt alert zijn op lichamelijke veranderingen. Aandacht voor gebruik voorgeschreven medicatie. De cliënt voorbereiden of begeleiden bij bezoek aan huisarts en behandelend arts wanneer cliënt niet in staat is dit zelf adequaat te doen. Cliënt wordt voorgelicht en ondersteund in het adequaat en veilig hebben van seksueel contact.

Verslaving

Cliënt en begeleider realiseren adequate professionele ondersteuning op het specifieke verslavingsgebied. Cliënt, begeleider en ketenpartner hebben afspraken gemaakt over het middelengebruik. Cliënt wordt ondersteund in het zich houden aan de afspraken, b.v. door mee te werken aan urine-controles, door deel te nemen aan zelfhulpgroepen. Cliënt en begeleider benoemen effecten van gebruik of het gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt wordt ondersteund in het handhaven van de vaardigheden op dit gebied. Cliënt inzicht geven in de invloed van peer pressure in relatie met gebruik.

Activiteiten dagelijks leven

Cliënt stimuleren bij het schoonhouden van zijn directe woonomgeving. Cliënt stimuleren tot het op orde houden van zijn kleding, administratie, verzekeringen, financiën, contacten met organisaties rondom deze zaken. Indien nodig een leerproces aangaan rondom deze vaardigheden. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Sociaal netwerk

Cliënt wordt ondersteund bij het opbouwen / realiseren van een sociaal netwerk, b.v. in de wijk, met de buren, familie, collega’s. Met cliënt wordt geoefend hoe situaties aan te pakken, hoe een hulpvraag te verwoorden, hoe een sociaal acceptabel contact vorm te geven. Stimuleren en onderzoeken van de ondersteuning die het netwerk kan bieden Het houden van netwerkberaden Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Maatschappelijke participatie

Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buiten SMO, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding Cliënt stimuleren tot het aangaan van maatjesprojecten o.i.d. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Justitie

Cliënt wordt ondersteund bij zaken die spelen met justitie.

Voorwaarden

Zwerfjongeren
Binnen de Koning is een woonvoorziening voor zwerfjongeren.
Zwerfjongeren zijn jongeren van 17.5 tot 23 jaar met een meervoudige problematiek die vóór opname feitelijk of residentieel dakloos waren. Gedurende een opname van gemiddeld 8 maanden wordt met de jongere gewerkt aan het realiseren van zelfstandige woonruimte en werk of opleiding.
 
Tot opname wordt besloten wanneer:
 

 • De cliënt een zwerfjongere is in de leeftijd van 17.5 tot 23 jaar
 • De cliënt in staat is zich positief te laten beïnvloeden door leeftijdgenoten
 • De cliënt nog onvoldoende vaardigheden heeft (maar wel het leervermogen) om zelfstandig te kunnen wonen en er zicht is op scholing of arbeid binnen 8 maanden
 • De cliënt over eigen financiële middelen beschikt om de huur te kunnen betalen en in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien
 • De cliënt bereid is deel te nemen aan dagbesteding
 • De cliënt in bezit is van een geldig legitimatiebewijs (deze moet nog minimaal 6 weken geldig zijn)
 
Contra-indicaties:
 
 • De verslavingsproblematiek maakt begeleiding onmogelijk
 • De psychiatrische problematiek maakt begeleiding onmogelijk en/of de cliënt weigert medicatie
 • De cliënt stelt zich niet begeleidbaar op
 • De cliënt beheerst de Nederlandse of Engelse taal niet
 • Er is sprake van agressie regulatie problematiek met acting-out gedrag
 • De cliënt gaat niet akkoord met de opnamevoorwaarden (zoals in Formulier uitwisseling van cliëntgegevens tussen SMO Helmond en derden voorafgaand aan en tijdens begeleiding door SMO Helmond, huisregels, informed consent en Begeleidingsovereenkomst of individuele afspraken benoemd)
 • De cliënt behoeft op ADL activiteiten voortdurende begeleiding of kan geen trap lopen
 • Er is geen bron van inkomsten en deze kan ook niet worden gerealiseerd

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO voor de precieze kosten.

Aanvragen

Via Centrale Intake S.M.O. Helmond e.o.

Meer informatie

http://www.smo-helmond.nl