De begeleiding is gericht op de volgende domeinen:

Persoonlijke verzorging

Aandacht voor en/of uitvoer van lichaamsverzorging: wassen, douchen, verschonen, wondverzorging. Aandacht voor gebruik maaltijden en/of dieet Aandacht voor medicatiegebruik, uitreiken, inname controleren. Contacten met behandelaars, huisartsen, indien nodig meegaan met de cliënt Aandacht voor veilige seksuele contacten en gebruik voorbehoedsmiddelen. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Financiën

Activiteiten: Ondersteunen van de cliënt bij alle financieel-administratieve handelingen, varierend van het aangaan van een leerproces met de cliënt tot regelen van budgetbeheer, schuldenaflossing of bewindvoering. Deze cliënten krijgen het wettelijk verplichte zak- en kleedgeld. Alert zijn op het uitgavepatroon, signalen van geld lenen. Cliënt inzicht geven in uitgavepatroon en motiveren tot verstandig beheer. Dit voortdurend monitoren totdat bemoeienis niet meer nodig is. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Indien nodig budgetbeheer en/of bewindvoering.

Dagbesteding

Samen met de cliënt zoeken naar een zinvolle dagbesteding. De dagbesteding sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de cliënt. De dagbesteding stimuleert en daagt de cliënt uit tot zelfontplooiing en/of prettige contacten. Medewerkers ondersteunen bij het handhaven van de vaardigheden.

Huisvesting

Met cliënt en behulp van ketenpartners steeds opnieuw onderzoeken welke huisvesting passend is bij de problematiek van de cliënt. Ondersteunen bij het handhaven van bestaande huisvesting.

Huiselijke relaties

Cliënt inzicht geven in de manier van omgaan van hemzelf en de andere cliënten. Spiegelen. Ondersteunen in het respectvol, verantwoord omgaan met elkaar, grenzen stellen. Bij zwaardere problematiek met de cliënt zoeken naar professionele ondersteuning en dit realiseren. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Geestelijke gezondheid

Samen met de cliënt streven naar een acceptatie van de psychische beperkingen, het realiseren en continueren van adequate behandeling en/of professioneel vangnet. Met de cliënt het belang van de voorgeschreven medicatie bespreken, opzoeken, navragen. Met de cliënt een signaleringsplan maken hoe te handelen bij verergering psychische problematiek. Cliënt ondersteunen in het uitspreken van vragen, wensen op het gebied van een realistische leefwijze in relatie tot de psychische problematiek bij betrokken behandelaars of organisaties. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. De medewerker heeft oog voor geheugen, verergering van de psychische problematiek, niet meer innemen van medicatie en signaleert dit naar behandelaars.

Lichamelijke gezondheid

Met de cliënt alert zijn op lichamelijke veranderingen. Aandacht voor gebruik voorgeschreven medicatie. Bij chronisch zieke cliënten ondersteunen handhaven zelfregie en gezondheidsniveau. De cliënt voorbereiden of begeleiden bij bezoek aan huisarts en behandelend arts wanneer cl niet in staat is dit zelf adequaat te doen. Cliënt wordt voorgelicht en ondersteund in het adequaat en veilig hebben van seksueel contact.

Verslaving

Cliënt, begeleider en ketenpartner hebben afspraken gemaakt over het middelengebruik. Cliënt wordt ondersteund in het zich houden aan de afspraken, b.v. door mee te werken aan urine-controles, door deel te nemen aan zelfhulpgroepen Cliënt en begeleider benoemen effecten van gebruik of het gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt en begeleider realiseren adequate professionele ondersteuning op het specifieke verslavingsgebied. Cliënt wordt ondersteund in het handhaven van de vaardigheden op dit gebied.

Activiteiten dagelijks leven

Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het schoonhouden van zijn directe woonomgeving. Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het op orde houden van zijn kleding, administratie, verzekeringen, financiën, contacten met organisaties rondom deze zaken. Cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de maaltijden.

Sociaal netwerk

Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het opbouwen/realiseren van een sociaal netwerk, b.v. in de wijk, met de buren, familie, collega’s. Met cliënt wordt geoefend hoe situaties aan te pakken, hoe een hulpvraag te verwoorden, hoe een sociaal acceptabel contact vorm te geven. Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buitenshuis, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Maatschappelijke participatie

Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buitenshuis, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Cliënt wordt ondersteund bij zaken die spelen met justitie.

Voorwaarden

Cliënten met een verstandelijke beperking
Binnen de Koning, en met name in de appartementen die verbonden zijn aan de Koning, worden cliënten met een verstandelijke beperking gehuisvest. Op deze wijze beschikken de cliënten over een zelfstandige woning met eigen voordeur, maar kunnen tegelijkertijd waar nodig gebruik maken van alle faciliteiten die door de Koning als 24-uurs voorziening worden geboden. Denk hierbij bv aan permanent aanwezige persoonlijke begeleiding, nachtbewaking en maaltijdvoorziening. De begeleiding en het wonen zijn niet gericht op een zo snel mogelijk doorstroom, maar op een zo prettig mogelijk en zelfstandig mogelijk wonen, waarbij indien nodig tevens behandeling geboden wordt.
 
Tot opname wordt besloten wanneer:
 

  • Cliënt aangeeft in één van de appartementen van de Koning gehuisvest te willen worden
  • Beschikt over een indicatie ZZP VG 1 tot en met 6
 
Contra-indicaties:
 
  • De problematiek van de cliënt maakt begeleiding onmogelijk
  • De cliënt stelt zich niet begeleidbaar op
  • De cliënt beheerst de Nederlandse of Engelse taal niet
  • Er is sprake van agressie regulatie problematiek met niet hanteerbare acting-out gedrag
  • De cliënt gaat niet akkoord met de opnamevoorwaarden (zoals in Formulier uitwisseling van cliëntgegevens tussen SMO Helmond en derden voorafgaand aan en tijdens begeleiding door SMO Helmond, huisregels, informed consent en Begeleidingsovereenkomst of individuele afspraken benoemd)

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO voor de precieze kosten.

Aanvragen

Via Centrale Intake SMO Helmond e.o.

Meer informatie

http://www.smo-helmond.nl