De begeleiding is gericht op de volgende domeinen:

Persoonlijke verzorging

Aandacht voor en/of uitvoer van lichaamsverzorging: wassen, douchen, verschonen, wondverzorging. Aandacht voor gebruik maaltijden en/of dieet Aandacht voor medicatiegebruik, uitreiken, inname controleren. Contacten met behandelaars, huisartsen, indien nodig meegaan met de cliënt Aandacht voor veilige seksuele contacten en gebruik voorbehoedsmiddelen. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Financiën

Activiteiten: Ondersteunen van de cliënt bij alle financieel-administratieve handelingen, varierend van het aangaan van een leerproces met de cliënt tot regelen van budgetbeheer, schuldenaflossing of bewindvoering. Deze cliënten krijgen het wettelijk verplichte zak- en kleedgeld. Alert zijn op het uitgavepatroon, signalen van geld lenen. Cliënt inzicht geven in uitgavepatroon en motiveren tot verstandig beheer. Dit voortdurend monitoren totdat bemoeienis niet meer nodig is. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Indien nodig budgetbeheer en/of bewindvoering.

Dagbesteding

Samen met de cliënt zoeken naar een zinvolle dagbesteding. De dagbesteding sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de cliënt. De dagbesteding stimuleert en daagt de cliënt uit tot zelfontplooiing en/of prettige contacten. Medewerkers ondersteunen bij het handhaven van de vaardigheden.

Huisvesting

Met cliënt en behulp van ketenpartners steeds opnieuw onderzoeken welke huisvesting passend is bij de problematiek van de cliënt. Ondersteunen bij het handhaven van bestaande huisvesting.

Huiselijke relaties

Cliënt inzicht geven in de manier van omgaan van hemzelf en de andere cliënten. Spiegelen. Ondersteunen in het respectvol, verantwoord omgaan met elkaar, grenzen stellen. Bij zwaardere problematiek met de cliënt zoeken naar professionele ondersteuning en dit realiseren. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Geestelijke gezondheid

Samen met de cliënt streven naar een acceptatie van de psychische beperkingen, het realiseren en continueren van adequate behandeling en/of professioneel vangnet. Met de cliënt het belang van de voorgeschreven medicatie bespreken, opzoeken, navragen. Met de cliënt een signaleringsplan maken hoe te handelen bij verergering psychische problematiek. Cliënt ondersteunen in het uitspreken van vragen, wensen op het gebied van een realistische leefwijze in relatie tot de psychische problematiek bij betrokken behandelaars of organisaties. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. De medewerker heeft oog voor geheugen, verergering van de psychische problematiek, niet meer innemen van medicatie en signaleert dit naar behandelaars.

Lichamelijke gezondheid

Met de cliënt alert zijn op lichamelijke veranderingen. Aandacht voor gebruik voorgeschreven medicatie. Bij chronisch zieke cliënten ondersteunen handhaven zelfregie en gezondheidsniveau. De cliënt voorbereiden of begeleiden bij bezoek aan huisarts en behandelend arts wanneer cl niet in staat is dit zelf adequaat te doen. Cliënt wordt voorgelicht en ondersteund in het adequaat en veilig hebben van seksueel contact.

Verslaving

Cliënt, begeleider en ketenpartner hebben afspraken gemaakt over het middelengebruik. Cliënt wordt ondersteund in het zich houden aan de afspraken, b.v. door mee te werken aan urine-controles, door deel te nemen aan zelfhulpgroepen Cliënt en begeleider benoemen effecten van gebruik of het gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt en begeleider realiseren adequate professionele ondersteuning op het specifieke verslavingsgebied. Cliënt wordt ondersteund in het handhaven van de vaardigheden op dit gebied.

Activiteiten dagelijks leven

Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het schoonhouden van zijn directe woonomgeving. Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het op orde houden van zijn kleding, administratie, verzekeringen, financiën, contacten met organisaties rondom deze zaken. Cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van de maaltijden.

Sociaal netwerk

Cliënt wordt (fysiek) ondersteund bij het opbouwen/realiseren van een sociaal netwerk, b.v. in de wijk, met de buren, familie, collega’s. Met cliënt wordt geoefend hoe situaties aan te pakken, hoe een hulpvraag te verwoorden, hoe een sociaal acceptabel contact vorm te geven. Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buitenshuis, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Maatschappelijke participatie

Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buitenshuis, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Cliënt wordt ondersteund bij zaken die spelen met justitie.

Voorwaarden

Cliënten met een Beschermd Wonen indicatie
 
Binnen Huize den Herd is een afdeling voor mensen met psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn waarbij daarnaast nog sprake kan zijn van somatische- of verslavingsproblematiek en die voornemens zijn gedurende langere tijd (in principe meer dan enkele weken) gebruik te maken van de mogelijkheid tot wonen en begeleid worden in een woonvoorziening. Cliënten zijn in bezit van een indicatie Beschermd Wonen grondslag psychiatrie.
 
Tot opname wordt besloten wanneer:
 

 • De potentiële cliënt dakloos is en beschikt over onvoldoende vaardigheden om zelfstandig(er) te kunnen wonen
 • De cliënt psychiatrische problematiek heeft
 • De cliënt 18 jaar of ouder is 
  Contra-indicaties:
   
 • Cliënt heeft géén indicatie BW.
 • De cliënt heeft de afgelopen 6 weken nog harddrugs gebruikt
 • De psychiatrische problematiek maakt begeleiding onmogelijk en/of de cliënt weigert medicatie
 • De cliënt beheerst de Nederlandse taal niet
 • De cliënt is in staat tot zelfstandiger wonen
 • De cliënt stelt zich niet begeleidbaar op
 • Er is sprake van agressie regulatie problematiek met acting-out gedrag
 • De cliënt gaat niet akkoord met de opnamevoorwaarden (zoals in, Formulier uitwisseling van cliëntgegevens tussen SMO Helmond en derden voorafgaand aan en tijdens begeleiding door SMO Helmond huisregels, informed consent en Begeleidingsovereenkomst of individuele afspraken benoemd)
 • Er is geen bron van inkomsten en deze kan ook niet worden gerealiseerd
 • De cliënt behoeft op ADL activiteiten voortdurende begeleiding

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO voor de precieze kosten.

Aanvragen

Via Centrale Intake SMO Helmond e.o.

Meer informatie

http://www.smo-helmond.nl