U kunt bij Impegno terecht als u moeite hebt bij het vinden van een dagstructuur, het opbouwen van een sociaal netwerk of bij het op orde brengen van je financiën en administratie. Verder kunt u bij ons terecht met psychische klachten en ondersteuning bij de opvoeding van kinderen binnen het gezin. Onze begeleiders en behandelaars werken nauw samen, zodat u die hulp krijgt die u nodig heeft. We kijken samen met u naar uw specifieke situatie, want iedereen is anders en elke hulpvraag is anders.

Impegno biedt individuele begeleiding (geen leeftijdsgrenzen), individuele behandeling (vanaf 4 tot en met 64 jaar) en gezinsondersteuning (voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind). Impegno richt zich op de volgende gebieden: 

 • Huisvesting;
 • Lichamelijk functioneren;
 • Financiën;
 • Sociaal functioneren;
 • Psychisch functioneren;
 • Zingeving; 
 • Dagbesteding;
 • Praktisch functioneren.

Voorwaarden

Voor begeleiding geldt geen leeftijdsrestrictie, omdat we zowel jeugdbegeleiders als begeleiders volwassenen in dienst hebben. Er moet op minimaal 2 van de volgende leefgebieden een hulpvraag moet zijn. Maar wij bieden ook de mogelijkheid om in overleg met de cliënt en betreffende gemeente een maatwerkvoorziening te leveren wanneer hier vanaf geweken dient te worden.

Behandeling kinderen en jongeren:
Impegno biedt hulp bij psychische/psychiatrische problemen aan kinderen en jongeren vanaf 4 jaar en hun ouders. Een voorwaarde is dat er een geldige zorgverzekering aanwezig is.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie; we geven uitleg over de diagnose, wat houdt het in en hoe kan er mee om worden gegaan;
 • Individuele behandelcontacten. Volgens goed onderbouwde methodieken gaan we in gesprek over wat de doelen zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. Er wordt inzicht verkregen in de eigen persoonlijkheid en nieuw gedrag kan aangeleerd worden; 
 • Ouderbehandeling of Intensieve Ambubalnte Gezinsbehandeling (IAG). Een gezinsbehandelaar gaat kijken naar de patronen in een gezin en ondersteunt de ouders bij de opvoeding. Hoe kan er beter met elkaar omgegaan worden en hoe kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden.

Om zo'n goed mogelijke resultaten te kunnen bereiken werken we indien mogelijk samen andere betrokken hulpverleners, scholen en dergelijke.

Behandeling jong-volwassenen / volwassenen:
Impegno biedt de behandeling van jong-volwassenen aan tot en met 64 jaar, de leeftijd op het moment van start traject. 

Wanneer we de aanmelding hebben ontvangen nodigen we het gezin uit voor een intakegesprek, dan kunnen we kennismaken en beoordelen welke hulp nodig zou zijn. Vaak doen we onderzoek om duidelijker te krijgen wat er precies aan de hand is.

De onderzoeken die we aanbieden zijn:

 • Ontwikkelingsanamnese; 
 • Omgevingsonderzoek; 
 • Intellegentie- en neuropsychologisch onderzoek; 
 • Sociaal emotioneel / persoonlijheidsonderzoek. 

In het behandelplan nemen we op wat de cliënt wil veranderen en/of bereiken en hoe wij daar bij kunnen helpen. De behandelaar kan de cliënt wekelijks zien, waar en wanneer wordt in overleg bepaald. Tussentijds en na afloop wordt geëvalueerd welke doelen zijn behaald. Zo wordt ook duidelijk waar nog aan gewerkt kan worden.

Gezinsondersteuning en gezinsbehandeling:
Voorwaarden hiervoor zijn dat er vanuit de huisarts of Bureau Jeugdzorg een verwijzing 'specialistische GGZ' nodig is. Daarnaast dient er in het gezin een kind thuiswonend te zijn, of dient het kind op korte termijn thuis te komen wonen, die jonger is dan 30 jaar. Naast de gezinsondersteuning is het ook mogelijk dat er individuele ondersteuning geboden wordt aan een lid van het gezin.

Kosten

Begeleiding:
Voor de begeleiding geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage, deze is afhankelijk van het inkomen en zal worden vastgesteld door het CAK. De minimale eigen bijdrage is op dit moment € 19,40 per 4 weken. Voor meer informatie over de wettelijke eigen bijdrage bezoek www.hetcak.nl. Tijdens de intake bij Impegno kunnen wij u vragen omtrent de eigen bijdrage toelichten en beantwoorden. Buiten de wettelijke eigen bijdrage zijn er geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Behandeling:
De behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. De kosten hiervoor kan alleen het wettelijke vastgestelde eigen risico zijn wat geldt voor de zorgverzekering in uw polis, waar ook de andere zorg uit betaald wordt.

Gezinsondersteuning / Gezinsbehandeling:
De kosten voor deze hulpverlening zijn op dit moment niet volledig duidelijk. Er zijn zowel mogelijkheden in een financiering vanuit de gemeente als vanuit de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw hulpvraag kan bekeken worden onder welke categorie de hulpverlening valt en welke eigen bijdragekosten of eigen risicokosten daar aan verbonden zijn. Onze intaker ligt dit graag toe in het intakegesprek.

Aanvragen

U kunt uzelf aanmelden op onze website www.impegno.nl. Daar vindt u op de voorpagina rechtsboven de knop aanmelden en door middel van het invullen van beknopte informatie op die pagina wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om een intake met u te plannen. Het is ook mogelijk voor doorverwijzers om via dezelfde route personen bij ons aan te melden voor elke vorm van hulpverlening die wij bieden. Voor de hulpverlening is altijd een beschikking van de gemeente nodig (voor begeleiding) of een verwijsbrief van de huisarts (voor behandeling).

Indien u niet weet welke vorm van hulpverlening het beste past bij uw hulpvraag (en u dus geen beschikking of verwijsbrief heeft), dan kunt u zich toch aanmelden en gaan wij met u bekijken welke vorm het best passend zou zijn. Wij kunnen u daarna ondersteunen in contact met de gemeente of huisarts om deze beschikking of verwijzing indien nodig te verkrijgen.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie de algemene website van Impegno: www.impegno.nl

Contactpersoon impegno voor de Peelgemeenten:

Johan van der Pas - Teamcoach Zuid-Oost Brabant
E-mail: j.vanderpas@impegno.nl
Telefoon: 06-22973243
Telefoon: 040-218 00 02