De begeleiding van Huize d'n Herd is gericht op de volgende domeinen:

Persoonlijke verzorging

Hierbij wordt onderzocht of u voldoende vaardigheden heeft op het gebied van persoonlijke verzorging, voeding, medicatie en leefstijl. Indien nodig kunnen wij u helpen vaardigheden aan te leren op dit gebied. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Financiën

Ook kunnen wij u hulp bieden ondersteunen bij het regelen van een inkomen en u inzicht geven in uitgavepatroon en motiveren tot verstandig beheer. Dit monitoren wij totdat bemoeienis niet meer nodig is. Wij ondersteunen u bij alle financieel-administratieve handelingen, variërend van het aangaan van een leerproces met u tot regelen van budgetbeheer, schuldenaflossing of bewindvoering. Het is de bedoeling dat u de vaardigheden op dit gebied handhaaft. Indien nodig kunnen wij budgetbeheer en/of bewindvoering voor u regelen.

Dagbesteding

Hierbij onderzoeken wij of u voldoende werknemersvaardigheden heeft. De dagbesteding sluit aan bij uw talenten en vaardigheden. De dagbesteding stimuleert en daagt bij tot uw zelfontplooiing en groei. Hiernaast kunnen wij u helpen met het aanleren van vaardigheden gericht op werk en/of vrijwilligerswerk. U handhaaft minimaal de vaardigheden op dit gebied.

Huisvesting

Met u en met behulp van ketenpartners onderzoeken welke huisvesting passend is bij uw problematiek.

Huiselijke relaties

Wij geven u inzicht in de manier van omgaan van uzelf, andere cliënten en betrokken derden en ondersteunen in het respectvol, verantwoord omgaan met elkaar en grenzen te stellen. Bij zwaardere problematiek met cliënten zoeken wij naar professionele ondersteuning. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Geestelijke gezondheid

Samen met u streven naar een acceptatie van psychische beperkingen en helpen wij bij het realiseren en continueren van adequate behandeling en/of professioneel vangnet. Ook bespreken wij met u het belang van de voorgeschreven medicatie en kunnen wij een signaleringsplan maken over hoe te handelen bij verergering psychische problematiek. Hiernaast kunnen wij u ook ondersteunen in het uitspreken van vragen, wensen op het gebied van een realistische leefwijze in relatie tot de psychische problematiek bij betrokken behandelaars en/of organisaties. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Lichamelijke gezondheid

Met u zijn wij alert op lichamelijke veranderingen en hebben wij aandacht voor gebruik voorgeschreven medicatie en bereiden wij u voor of begeleiden wij u bij bezoek aan huisarts en behandelend arts wanneer u niet in staat is dit zelf adequaat te doen. Indien nodig wordt u voorgelicht en ondersteund in het adequaat en veilig hebben van seksueel contact

Verslaving

Wij realiseren met u een adequate professionele ondersteuning op het specifieke verslavingsgebied. Cliënt, begeleider en ketenpartner maken afspraken over middelengebruik. U wordt ondersteund in het zich houden aan de afspraken, bijvoorbeeld door mee te werken aan urinecontroles en door deel te nemen aan zelfhulpgroepen. Samen met de begeleider benoemt u de effecten van het gebruik of het gedrag en de gevolgen daarvan. U wordt ondersteund in het handhaven van de vaardigheden op dit gebied.

Activiteiten dagelijks leven

Wij helpen u met het schoonhouden van uw directe woonomgeving en stimuleren u met het op orde houden van uw kleding, administratie, verzekeringen, financiën en contacten met organisaties rondom deze zaken. Indien nodig kunnen wij u helpen bij een leerproces rondom deze vaardigheden. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Sociaal netwerk

U wordt ondersteund bij het opbouwen en realiseren van een sociaal netwerk in de wijk, met de buren, familie en/of collega’s. Met u wordt geoefend hoe situaties aan te pakken, hoe u een hulpvraag kunt verwoorden en hoe u een sociaal acceptabel contact vorm kunt geven. Ook helpen wij u bij het stimuleren en onderzoeken van de ondersteuning die het netwerk kan bieden door het houden van netwerkberaden. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Maatschappelijke participatie

Wij helpen u bij het stimuleren van het uitvoeren van activiteiten buiten SMO, bijvoorbeeld: dagbesteding, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding. U handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Justitie

U wordt ondersteund bij zaken die spelen met justitie.

Voorwaarden

Dak- en/of thuislozen
De doelgroep van Huize d’n Herd bestaat uit mensen met een begeleidingsvraag die dak- of thuisloos zijn en voornemens zijn gedurende langere tijd (in principe meer dan enkele weken) gebruik te maken van de mogelijkheid tot wonen en begeleid worden in Huize d’n Herd.
 
 
Tot opname wordt besloten wanneer

 • De potentiële cliënt dakloos is en beschikt over onvoldoende vaardigheden om zelfstandig(er) te kunnen wonen
 • De cliënt 18 jaar of ouder is 
  Contra-indicaties
 • De psychiatrische problematiek maakt begeleiding onmogelijk en/of de cliënt weigert medicatie
 • De cliënt is in staat tot zelfstandiger wonen
 • De cliënt beheerst de Nederlandse taal niet
 • De cliënt stelt zich niet begeleidbaar op
 • Er is sprake van agressie regulatie problematiek met acting-out gedrag
 • De cliënt gaat niet akkoord met de opnamevoorwaarden (zoals in Formulier uitwisseling van cliëntgegevens tussen SMO Helmond en derden voorafgaand aan en tijdens begeleiding door SMO Helmond huisregels, informed consent en Begeleidingsovereenkomst of individuele afspraken benoemd)
 • Er is geen bron van inkomsten en deze kan ook niet worden gerealiseerd
 • De cliënt is niet in staat tot het volgen van dagbesteding
 • Een familielid of goede bekende van de cliënt is medewerker van HH
 • De cliënt behoeft op ADL activiteiten voortdurende begeleiding 

 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO voor de precieze kosten.

Aanvragen

Via Centrale Intake SMO Helmond e.o.

Meer informatie

Voor meer informatie, bezoek onze website: http://www.smo-helmond.nl