De begeleiding is gericht op de volgende domeinen:

Persoonlijke verzorging

Onderzoeken of cliënt voldoende vaardigheden heeft op dit terrein (persoonlijke verzorging, voeding, medicatie, leefstijl). Indien nodig: aanleren van vaardigheden op dit gebied. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Financiën

Cliënt ondersteunen bij het regelen van een inkomen. Cliënt inzicht geven in uitgavepatroon en motiveren tot verstandig beheer. Dit monitoren totdat bemoeienis niet meer nodig is. Ondersteunen van de cliënt bij alle financieel-administratieve handelingen, varierend van het aangaan van een leerproces met de cliënt tot regelen van budgetbeheer, schuldenaflossing of bewindvoering Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied. Indien nodig budgetbeheer en/of bewindvoering mede regelen.

Dagbesteding

Onderzoeken of cliënt voldoende werknemersvaardigheden heeft. De dagbesteding sluit aan bij de talenten en vaardigheden van de cliënt. De dagbesteding stimuleert en daagt de cliënt uit tot zelfontplooiing en groei. Aanleren van vaardigheden gericht op werk of vrijwilligerswerk. Cliënt handhaaft minimaal de vaardigheden op dit gebied.

Huisvesting

Met cliënt en behulp van ketenpartners onderzoeken welke huisvesting passend is bij de problematiek van de cliënt.

Huiselijke relaties

Cliënt inzicht geven in de manier van omgaan van haar/hemzelf met kinderen, andere cliënten en betrokken derden. Spiegelen. Ondersteunen in het respectvol, verantwoord omgaan met elkaar, grenzen stellen. Bij zwaardere problematiek met de cliënt zoeken naar professionele ondersteuning en dit realiseren. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Geestelijke gezondheid

Samen met de cliënt streven naar een acceptatie van de psychische beperkingen. Het realiseren van adequate behandeling en/of professioneel vangnet. Met de cliënt het belang van de voorgeschreven medicatie bespreken, opzoeken, navragen. Met de cliënt een signaleringsplan maken hoe te handelen bij verergering psychische problematiek. Cliënt ondersteunen in het uitspreken van vragen, wensen op het gebied van een realistische leefwijze in relatie tot de psychische problematiek bij betrokken behandelaars of organisaties. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Lichamelijke gezondheid

Met de cliënt alert zijn op lichamelijke veranderingen. Aandacht voor gebruik voorgeschreven medicatie. De cliënt voorbereiden of begeleiden bij bezoek aan huisarts en behandelend arts wanneer cliënt niet in staat is dit zelf adequaat te doen. Cliënt wordt voorgelicht en ondersteund in het adequaat en veilig hebben van seksueel contact.

Verslaving

Cliënt en begeleider realiseren adequate professionele ondersteuning op het specifieke verslavingsgebied. Cliënt, begeleider en ketenpartner hebben afspraken gemaakt over het middelengebruik. Cliënt wordt ondersteund in het zich houden aan de afspraken, b.v. door mee te werken aan urine-controles, door deel te nemen aan zelfhulpgroepen. Cliënt en begeleider benoemen effecten van gebruik of het gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt wordt ondersteund in het handhaven van de vaardigheden op dit gebied.

Activiteiten dagelijks leven

Cliënt stimuleren bij het schoonhouden van haar directe woonomgeving. Cliënt stimuleren tot het op orde houden van kleding, administratie, verzekeringen, financiën, contacten met organisaties rondom deze zaken. Indien nodig een leerproces aangaan rondom deze vaardigheden Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Sociaal netwerk

Cliënt wordt ondersteund bij het opbouwen / realiseren van een sociaal netwerk, b.v. in de wijk, met de buren, familie, collega’s. Met cliënt wordt geoefend hoe situaties aan te pakken, hoe een hulpvraag te verwoorden, hoe een sociaal acceptabel contact vorm te geven. Stimuleren en onderzoeken van de ondersteuning die het netwerk kan bieden Het houden van netwerkberaden Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Maatschappelijke participatie

Stimuleren en onderzoeken van het uitvoeren van activiteiten buiten SMO, b.v. dagbesteding, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding. Cliënt handhaaft de vaardigheden op dit gebied.

Justitie

Cliënt wordt ondersteund bij zaken die spelen met justitie.

Lichamelijke verzorging van de kinderen

Client wordt ondersteund bij het realiseren van gezonde voeding, voldoende nachtrust, regelmaat, veiligheid en lichamelijke verzorging.

Sociaal-emotionele ondersteuning van de kinderen

Cliënt wordt ondersteund bij het consequent omgaan met de kinderen, voorbeeldfunctie, positieve benadering. Cliënt wordt bewust gemaakt van de effecten van allerlei invloeden op het kind.

Scholing

Cliënt wordt ondersteund bij de taken die er liggen rondom scholing van de kinderen, te denken aan deelname activiteiten school, huiswerk. Cliënt wordt ondersteund bij het aanleren van vaardigheden van het kind.

Opvang

Cliënt wordt bewust gemaakt van de effecten van opvang op het kind. Kinderen krijgen begeleiding gedurende een x aantal uren per week.

Voorwaarden

Tienermoeders
De Koning biedt opvang en begeleiding aan zwangere vrouwen tot 23 jaar of moeders tot 23 jaar met kinderen.
De gemiddelde verblijfsduur voor deze vrouwen is 8 maanden, waarbinnen de vrouwen begeleid worden op een aantal levensgebieden met extra aandacht voor moederschap en opvoeding.
 
Tot opname wordt besloten wanneer:
 

  • De cliënt jonger is dan 23 jaar en een kind heeft of zwanger is
  • De cliënt nog onvoldoende vaardigheden heeft (maar wel het leervermogen) om zelfstandig te kunnen wonen en zelfstandig haar kind op te voeden
  • De cliënt in bezit is van een geldig legitimatiebewijs (deze moet nog minimaal 6 weken geldig zijn)
 
Contra-indicaties:
 
  • De verslavingsproblematiek maakt begeleiding onmogelijk
  • De psychiatrische problematiek maakt begeleiding onmogelijk en/of de cliënt weigert medicatie
  • De cliënt stelt zich niet begeleidbaar op
  • De cliënt beheerst de Nederlandse of Engelse taal niet
  • Er is sprake van agressie regulatie problematiek met acting-out gedrag
  • De cliënt gaat niet akkoord met de opnamevoorwaarden (zoals in Formulier uitwisseling van cliëntgegevens tussen SMO Helmond en derden voorafgaand aan en tijdens begeleiding door SMO Helmond, huisregels, informed consent en Begeleidingsovereenkomst of individuele afspraken benoemd)
  • De cliënt behoeft op ADL activiteiten voortdurende begeleiding of kan geen trap lopen 

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de aanvraag. Neem contact op met SMO Centrale Intake voor de precieze kosten.
 

Aanvragen

Via Centrale Intake SMO Helmond e.o.

Meer informatie

http://www.smo-helmond.nl