Omschrijving

De maatschappelijke opvang en vrouwenopvang staan voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk.
SMO wil haar maatschappelijke functie uitoefenen vanuit een houding van respect voor de cliënten en hun individuele kenmerken, mogelijkheden en onmogelijkheden.

SMO tracht op professionele wijze:

  • Dakloosheid te voorkomen (preventie)
  • Onderdak en begeleiding te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben (zorg)
  • Mensen bij het zelfstandig wonen te begeleiden (herstel)
  • Dagstructuur te bieden aan cliënten en arbeidsre-integratie te bevorderen
  • Armoede te bestrijden.

Binnen de Maatschappelijke Opvang hebben we te maken met een doelgroep die veelal veelvuldig en langdurige hulpverlening achter de rug heeft. Mensen die als gevolg van hun ervaringen, levensloop en/of hun persoonlijkheidsstructuur het tijdelijk of langdurig niet redden zelfstandig te functioneren binnen onze maatschappij.

Vanuit SMO proberen we de mensen die in de maatschappij ondersteuning nodig hebben, een plek te bieden en begeleiding te bieden richting een maximale zelfredzaamheid op de domeinen wonen, werken en welzijn.

We gaan daarbij uit van de vraag van de cliënt en bevorderen diens zelfstandigheid door middel van :

  • Inzet van de professionaliteit van de medewerkers van SMO
  • Inzet van de eigen kracht van de cliënt
  • Inzet van het eigen netwerk van de cliënt (wat zonodig en zo mogelijk geactiveerd wordt)
  • Sociale inbedding van de cliënt in zijn woonomgeving.


SMO is lid van de Federatie Opvang, de Nederlandse koepelorganisatie voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. In Nederland zijn circa 100 instellingen lid van de Federatie.

 

Contactgegevens

SMO Helmond e.o., Centraal Bureau
Postbus 242
5700 AE  Helmond
St. Hubertusstraat 2
5701 TC  Helmond

Tel. 0492 - 525 098
Mail: centraalbureau@smo-helmond.nl
Website: www.smo-helmond.nl